હોંકારા મળશે

કલરવ સાંજે પાછા મળશે,
વડલાને પણ વાચા મળશે.

બાળકની આંખો વાંચી જો,
ઈશ્વરના સરનામાં મળશે.

સંભાળીને શબ્દો વાપર,
એના પણ પડછાયા મળશે.

મઝધારેથી ઉગરી જાશો,
તો કાંઠા ગોઝારા મળશે.

સારો માણસ શોધી આપો,
દુર્જનના તો ધાડાં મળશે.

ભીંતે ટાંગો માનો ફોટો,
આજે પણ હોંકારા મળશે.

– વિપુલ માંગરોલિયા ‘વેદાંત’

Advertisements

9 thoughts on “હોંકારા મળશે

 1. Nice Gazal
  Sundar Sher
  સારો માણસ શોધી આપો,
  દુર્જનના તો ધાડાં મળશે.

  ભીંતે ટાંગો માનો ફોટો,
  આજે પણ હોંકારા મળશે.

 2. સાવ સરળ શબ્દોમાં સચોટ વાત…

  ટૂંકી બહરમાં મજાનું કવિકર્મ… !!

 3. સંભાળીને શબ્દો વાપર,
  એના પણ પડછાયા મળશે.

  વાહ…ટૂંકી બહેર અને સરળ શબ્દો.

 4. ટૂંકી બહરમાં દરેક શૅર મજાના થયા છે

  સંભાળીને શબ્દો વાપર,
  એના પણ પડછાયા મળશે.
  વાહ

 5. ટૂંકી બહેરમાં આદિથી અંત સુધીની મનભાવન રચના.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s