વર્ષો પછી

વર્ષો પછી
કાટ ખાધેલું તાળું તોડી
હું
ઘરમાં પ્રવેશ્યો
ઉંબર પાસે
ધૂળથી ઢંકાઈને
ઊધઈની આંખથી
બચી ગયેલું
એક પરબીડિયું મળી આવ્યું
તેમાં હતો
મારા પ્રેમનો
તેં કરેલો સ્વીકાર !!
વર્ષો પછી…….

– હરકિસન જોષી

Advertisements

6 thoughts on “વર્ષો પછી

  1. જયા તાળું જ કાટ ખાઈ ગયું હોય ત્યાં ધૂળ નીચે દબાયેલા પરબીડિયામાં નો પ્રેમ શેં સચવાયો હશે ? નાનકડું પણ વેધક અછાંદસ.

  2. વેલેન્ટાઈન ડે ને ઝળહળ કરે એવી નાજુક રમણીય અછાંદસ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s