જિવાય

એકલા કૈં ઓછું પોતામાં જિવાય ?
હોઈએ જો બ્હાર સ્પર્ધામાં જિવાય.

લોક ચાલે એમ કાયમ ચાલવું,
ટેસથી ચુપચાપ ટોળામાં જિવાય.

જેટલું જિવાય ઝાઝામાં અહીં,
એટલું-એવું ન થોડામાં જિવાય.

આપણી સંસારની આ સાધના,
રોજ ભાગ્યા-ગુણ્યા-વત્તામાં જિવાય.

જે ભરેલું હોય છે ભેજામહીં,
એ જ ને એવા જ ભૂંસામાં જિવાય.

હા, ધરમ કરવો પરંતુ વ્હેંતમાં,
એમ ઓછું આવી રસ્તામાં જિવાય ?

જ્યાં ઊભો’તો ત્યાં શરુ કીધી કતાર,
એમ ક્યાં લગ રાહ જોવામાં જિવાય ?

– હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ

Advertisements

5 thoughts on “જિવાય

 1. Waah
  જે ભરેલું હોય છે ભેજામહીં,
  એ જ ને એવા જ ભૂંસામાં જિવાય

 2. સરસ ગઝલ!
  આપણી સંસારની આ સાધના,
  રોજ ભાગ્યા-ગુણ્યા-વત્તામાં જિવાય.

 3. હા, ધરમ કરવો પરંતુ વ્હેંતમાં,
  એમ ઓછું આવી રસ્તામાં જિવાય ?.. વાસ્તવિકતાની સચોટ ગઝલ… !!

 4. જે ભરેલું હોય છે ભેજામહીં,
  એ જ ને એવા જ ભૂસામાં જિવાય.

  વાહ સરસ વક્રોક્તિ .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s