મટી જાય છે

કરચલી પડે ને પ્રગટ પ્રેમ થોડો ઘટી જાય છે?
પછી પ્રેમમાં ખેવનાનો નશો પણ ભળી જાય છે.

અહીં એક માણસ કમરથી જરા જો નમી જાય છે,
ખબર ના પડે, કોણ આવી ને ખભ્ભો ધરી જાય છે.

નર્યાં પ્રેમપત્રોનાં પરબીડિયાં થઈ રહી જાય છે,
સમય જાય છે એમ આંખોય આંખો મટી જાય છે.

ખુશીમાં સુગંધોથી લથબથ રૂમાલો થતા એ બધા,
કદી તાવ આવે તો મીઠાંના પોતાં બની જાય છે.

મને આંખ-માથું દુખે ને ભૂલી જાય તારીખ એ,
કહો પ્રેમ કેવા સમયના સીમાડા વટી જાય છે !

– સ્નેહી પરમાર

Advertisements

6 thoughts on “મટી જાય છે

 1. Wah kavi ! Kya Baat Hai!
  ખુશીમાં સુગંધોથી લથબથ રૂમાલો થતા એ બધા,
  કદી તાવ આવે તો મીઠાંના પોતાં બની જાય છે.

 2. મને આંખ-માથું દુખે ને ભૂલી જાય તારીખ એ,
  કહો પ્રેમ કેવા સમયના સીમાડા વટી જાય છે !.. અતિ નાજુક અને હ્રદય-સ્પર્શી શે’ર

  આખી ગઝલ મજાની

 3. મજાની ગઝલ !✔
  નર્યાં પ્રેમપત્રોનાં પરબીડિયાં થઈ રહી જાય છે,
  સમય જાય છે એમ આંખોય આંખો મટી જાય છે.

 4. મને આંખ-માથું દુખે ને ભૂલી જાય તારીખ એ,
  કહો પ્રેમ કેવા સમયના સીમાડા વટી જાય છે !
  Nice

 5. મને આંખ- માથું દુ:ખે ને ભૂલી જાય તારીખ એ,
  કહો પ્રેમ કેવા સમયના સીમાડા વટી જાય છે !

  સરસ રચના.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s