પડઘાય છે

એક તોડું અને તેર સંધાય છે,
આ ઉલટક્રમ સતત કેમ સર્જાય છે?

આગથી આગ ઠારી શકાતી નથી,
ને નયનથી નયન રોજ ટકરાય છે.

આવ-જા એ કરે છે હવે આ રીતે,
યાદ આવ્યા કરે છે ને વિસરાય છે.

તોપના નાળચા સાબદા થઇ ગયા,
કુંજમાં એક કોયલ હજી ગાય છે.

લોહીમાં લાખ અશ્વો સતત હણહણે,
ડાબલા વક્ષમાં ફક્ત અટવાય છે.

જિર્ણ ખંડેર છે મૌન ‘આતુર’ અને,
સાદ એમાં હજી એક પડઘાય છે.

– બાબુલાલ ચાવડા ‘આતુર’

Advertisements

4 thoughts on “પડઘાય છે

 1. Waah
  તોપના નાળચા સાબદા થઇ ગયા,
  કુંજમાં એક કોયલ હજી ગાય છે.

 2. Nice matla👇
  એક તોડું અને તેર સંધાય છે,
  આ ઉલટક્રમ સતત કેમ સર્જાય છે?

 3. એક તોડું અને તેર સંધાય છે,
  આ ઉલટક્રમ સતત કેમ સર્જાય છે ?

  ઉલા મિસરાને વાંચતા જરા ઝાટકો લાગ્યો કારણ કહેવાય છે કે બાર સાંધો ને તેર તૂટે જ્યારે અહીં તો એક તોડે ત્યાં તેર સંધાય છે, પણ સાની મિસરામાં જવાબ મળી ગયો ઉલટક્રમ છે અને કેમ સર્જાય છે તેની મૂંઝવણ કવિને પણ છે, સરસ શેર.મતલા
  ગમ્યો. બાકીના શેર પણ વાહ ની પદવી મેળવી શકે એવા છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s