ફેલાવ ના

ગેરસમજણ સામટી ફેલાવ ના,
દુશ્મનોની જેમ તું બોલાવ ના.

એક તો મનથી બહુ દાઝેલ છું,
ગત-સમયનું તાપણું સળગાવ ના.

કોણ સમજ્યું છે અહીં કિંમત કદી,
વ્યર્થ તું સંબંધ વચ્ચે લાવ ના

મેં સમજવામાં નથી ગલતી કરી,
દોસ્તી શું છે મને સમજાવ ના.

કાં મને પડકારવાનું બંધ કર,
કાં સુલેહી વાવટો ફરકાવ ના.

શૈલેન રાવલ

Advertisements

4 thoughts on “ફેલાવ ના

 1. Kya baat!
  કોણ સમજ્યું છે અહીં કિંમત કદી,
  વ્યર્થ તું સંબંધ વચ્ચે લાવ ના

 2. એક તો મનથી બહુ દાઝેલ છું,
  ગત-સમયનું તાપણું સળગાવ ના.

  કાં મને પડકારવાનું બંધ કર,
  કાં સુલેહી વાવટો ફરકવા ના.

  સરસ રચના.

 3. વાહ મજાની ગઝલના બધા શૅર ગમ્યા.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s