માણસો

માણસો
તો બધા જ ફરે છે
પોતાના વધસ્થંભ
પોતાના ખભે લઈને.. !!
પરંતુ
કોઈ બીજાને
ખીલો ઠોકવા દેતા
નથી
ઇસુની જેમ !!!

*
તેમને શી રીતે
માફ કરવા ?
તેઓ તો બરાબર
જાણે છે કે તેઓ
શું કરી રહ્યા છે !!

– હરકિસન જોષી

Advertisements

5 thoughts on “માણસો

  1. તેઓ તો બરાબર
    જાણે છે કે તેઓ
    શું કરી રહ્યા છે !! વાહ…!!

    સુંદર અછાંદસ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s