ઘૂંટ્યો હશે

દમ સપાટી પર ઘણો ઘૂંટ્યો હશે,
શ્વાસ પરપોટાનો જ્યાં છૂટ્યો હશે.

ભવ્યતા ખંડેરની જોયા પછી,
એમ લાગ્યું મહેલ ત્યાં તૂટ્યો હશે.

રોજ મોજાં ઊછળે છે આંખમાં,
કોઇ દરિયો ભીતરે ફૂટયો હશે.

કેમ સંતાઈ ગયો ઘડિયાળમાં?
શું સમયને કોઈએ લૂંટ્યો હશે?

ભાગ્ય ખૂશ્બોનું હવે ખૂલી ગયું,
મોગરાને એમણે ચૂંટ્યો હશે.

~ પ્રવીણ જાદવ

Advertisements