ક્યાં જશો?

અજંપાના ખચાખચ વન લઈને ક્યાં જશો?
અને ભૂલું પડેલું મન લઈને ક્યાં જશો?

જવું છે તો વિચારો બે ઘડી સર્પો વિશે,
આ અંગેઅંગમાં ચંદન લઈને ક્યાં જશો?

વળાંકો ભયજનક,પથરાળ રસ્તા છે બધે,
તમારું કાચનું વાહન લઈને ક્યાં જશો?

થયું છે સાવ રદબાતલ હવે છોડો મમત,
ચલણમાં જે નથી એ ધન લઈને ક્યાં જશો?

મરશિયાં, બેસણાં ને ખરખરા છે ચોતરફ,
કહો, પીડા અને ક્રંદન લઈને ક્યાં જશો?

— પારુલ ખખ્ખર

Advertisements