કોઈ કથા નથી

મનમાં આ વ્યથા નથી મનમાં પીડા નથી,
જો કે જીવનના સારમાં કોઈ કથા નથી.

એવા ગુન્હાનો આજ હું હિસ્સો બન્યો છું જો…,
મુક્તિ નથી વળી જુઓ એની સજા નથી.

શબ્દોની પાછળ જોઈ લો અર્થોની છાંય છે,
વાંચે છે શબ્દ સહુ અરથને જાણતા નથી.

યાદોનો મ્હેલ સાવ જો ખંડિયેર થઈ ગયો,
રહેતું નથી કોઈ ન કોઈ આવ જા નથી.

હું માનતો રહ્યો છું બધાંને જ મુજ સ્વજન,
‘આનંદ’ સહુનો છે ને કોઈ પારકાં નથી.

– અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements