જેવું છે કશું

ગામમાં વરસાદ જેવું છે કશું,
ના હવે ફરિયાદ જેવું છે કશું.

ઝળહળી છે વીજ-રેખા આભમાં,
ના હવે અવસાદ જેવું છે કશું.

ટોડલે ટહૂકી રહ્યો છે મોરલો,
ભીતરે ઉન્માદ જેવું છે કશું.

ઊંબરે આવીને ઊભો,મેહુલા,
શું તને મરજાદ જેવું છે કશું?

શ્વાસમાં છે પીગળી માટી જરા,
જીભ ઉપર સ્વાદ જેવું છે કશું

એક તો આભે ને બીજો અંતરે,
એકધારા નાદ જેવું છે કશું.

રોમમાં પ્રસરી રહી ભીની મહેક,
ને પમરતી યાદ જેવું છે કશું.

– પરશુરામ ચૌહાણ

Advertisements