ભડકો થયો

આગ ઠારી એટલે ભડકો થયો,
હું ય તિખારાં પછી ગણતો થયો.

સાવ છેડે આપણે ઊભા ભલે ,
તાર એનો તૂટતા રણકો થયો.

સૂર્ય ડૂબે એમ હું ડૂબ્યો છતાં,
ચો-તરફ કાં આટલો તડકો થયો.

ઓળખી લીધો મને મેં જ્યારથી,
સાવ ચોખ્ખા આયના ધરતો થયો.

મેં જ મારી આંગળી પકડી અને,
હું જ મારી ભીડથી અળગો થયો.

– વારિજ લુહાર

Advertisements