આવડી ગઈ!

તને જીતવાની શરત આવડી ગઈ,
મને હારવાની રમત આવડી ગઈ.

ઘણું મૌનમાં સ્પષ્ટ કીધાં કર્યું છે,
રસમ આકરી હરવખત આવડી ગઈ.

સમયની વિષમતા ન સ્પર્શી શકે છે,
સ્વયંની હવે માવજત આવડી ગઈ.

મને આંગળી યાદ આવી જ્યાં માની,
ભૂલેલી કવિતા તરત આવડી ગઈ!

પરીક્ષા કર્યા કર ભલે જિંદગી તું!
દુઆઓ ઘણી કારગત આવડી ગઈ.

– શૈલેન રાવલ

Advertisements