છે મારામાં

ઢંગ અલબત્ત જુદો છે મારામાં,
પ્રેમ લીલો પૂરો છે મારામાં.

દશદિશા મૌનવ્રત સમાધિમાં,
ગૂઢ રસ્તો ભૂરો છે મારામાં.

એક ઈશ્વરના વૃત્ત નથી મળતા,
કોઈ નામે રૂડો છે મારામાં.

સાહ્યબી ઈંદ્રથી વધારે છે,
ચાંદનીનો ઝૂલો છે મારામાં.

જગ ‘કિશોર’ લેશમાત્ર જાણ્યું નહિ,
હયાતી નવ્ય સૂરો છે મારામાં.

– ડો. કિશોર મોદી

Advertisements

4 thoughts on “છે મારામાં

  1. એક ઈશ્વરના વૃત્ત નથી મળતા,
    કોઈ નામે રૂડો છે મારામાં.

    Very nice deep thought philosophical gazal.

  2. સાહ્યબી ઈંદ્રથી વધારે છે,
    ચાંદનીનો ઝૂલો છે મારામાં… વાહ વટ છે કિશોરભાઇ.. !! અનોખી ગઝલ 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s