મધ્યમાં છું !

હું હજુ પણ સત-અસતની મધ્યમાં છું !
જ્યાં હતો શક, એ જ શકની મધ્યમાં છું !

ખૂટે નહિ એવા હરખની મધ્યમાં છું !
આવનારી કોઈ તકની મધ્યમાં છું !

એક પણ શ્રોતા નથી મારી સભામાં,
જે ગમે છે એ જ દખની મધ્યમાં છું !

જ્યાં તરસ મારી ખરેખર તૃપ્ત થઈ છે
એક બે ગમતા સરસની મધ્યમાં છું !

જોવા ઇચ્છે કે ન ઇચ્છે તું, જવા દે,
હું હવે ઝીણા ફરકની મધ્યમાં છું !

અંત આવે છે છતાં પણ અંત છે ક્યાં?
હું ઘડી, દિવસ, વરસની મધ્યમાં છું !

– સૂર્યકાન્ત નરસિંહ ‘સૂર્ય’

Advertisements