આવ્યો છું

વાર્તા નહીં વાત લઇને આવ્યો છું,
વીછળેલી જાત લઇને આવ્યો છું.

ઘટ્ટ કાળી જિંદગીના નેપથ્યે,
સપ્તરંગી ભાત લઇને આવ્યો છું.

ધર્મ, ભાષા, જાત રાખો બાજુએ,
માણસોની નાત લઇને આવ્યો છું.

ઘેલછા છે રાતરાણીની ઘણી,
એટલે તો રાત લઇને આવ્યો છું.

છો રહ્યો પ્રત્યેક ડગલે  હું વિફળ,
સામટી તાકાત લઇને આવ્યો છું.

રતિલાલ સોલંકી

Advertisements