અંધાર છે

તેજ નહિ, અંધાર છે,
કોણ સર્જનહાર છે?

કેટલો પડકાર છે,
શ્વાસનો પણ ભાર છે.

ચલ, સમેટી લે બધું,
કોણ બોલ્યું: વાર છે?

એ જ વેચે મિત્રતા,
જેમનો વેપાર છે.

રોજ પૂછે ઘર મને,
કોઈ ખુલ્લું દ્વાર છે?

ક્યાં ખુશામત આવડી,
દોસ્ત! સમજણ બ્હાર છે.

હું પડીને જોઉં છું,
કોણ ઊંચકનાર છે?

– સુનીલ શાહ

Advertisements