ખુશ્બૂ બની

સપનું બની, આંજણ બની, આંસુ બની,
એ શ્વાસમાં મારા રહે, ખુશ્બૂ બની.

નયનો બની, પાંપણ બની, કીકી બની,
એ ત્રાટકે કાળો કોઈ જાદૂ બની !

યાદો અગર ભીંજાવતી.. કાં સૂકવે..
વાયૂ બની આવે.. કદી, મોજું બની.

શ્રાવણ ગયો, ભાદર ગયો ને તે છતાં,
પાંપણ ચૂવે છે કેમ આ નેવું બની ?

સૌ ફૂંક મારે, આવતાં જાતાં મને..
ને એમ હું વાગ્યો ઘણું વાજું બની.

મોતી મળ્યાં લ્યો કીમતી લોકોને પણ,
કોકે સહ્યા સો સો કણાં કાલું બની !

– કુમાર જિનેશ શાહ

Advertisements

7 thoughts on “ખુશ્બૂ બની

 1. સૌ ફૂંક મારે, આવતાં જાતાં મને..
  ને એમ હું વાગ્યો ઘણું વાજું બની… વાહ ખૂબ સુંદર

  ” ઘુંઘરું કી તરહા બજતા હી રહા ” યાદ આવી ગયું

 2. શ્રાવણ ગયો, ભાદર ગયો ને તે છતાં,
  પાંપણ ચૂવે છે કેમ આ નેવું બની ?

  સૌ ફૂંક મારે, આવતા જાતા મને…
  ને એમ હું વાગ્યો ઘણું વાજું બની…

  હૃદયના ઋજુ ભાવની ગઝલ.

 3. સરસ ગઝલનો લાવાબ શેર

  સૌ ફૂંક મારે, આવતાં જાતાં મને..
  ને એમ હું વાગ્યો ઘણું વાજું બની.

  ક્યા બાત !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s