સારું નથી

અર્થ વિનાનું ભ્રમણ સારું નથી,
કોઈનું લેવું શરણ સારું નથી.

બેફિકરને લોક પાગલ સમજે છે,
કોણ કહે છે શાણપણ સારું નથી.

છાશવારે એ મદદ લઇ આવશે,
દોસ્તોનું આ વલણ સારું નથી.

કંઇ ન કરવાને બહાનું જોઈએ,
કહી દો કે વાતાવરણ સારું નથી.

સારું જોવા રાખજો સારી નજર,
નહીં તો કહેશો કંઇ જ પણ સારું નથી.

પ્રવીણ શાહ

Advertisements