ગઝલ હોઈ શકે છે

ચાહતનો આવિર્ભાવ, ગઝલ હોઈ શકે છે,
સૃષ્ટિનો આ બનાવ, ગઝલ હોઈ શકે છે.

દર્શનની પ્યાસી આંખડી, સોમલ પચાવી ગઈ,
મીરાંનો ભક્તિભાવ, ગઝલ હોઈ શકે છે.

અમૃત વહીને અંતે તો ખારાશને મળે,
આ સ્નેહનો પ્રભાવ, ગઝલ હોઈ શકે છે.

ઉગીને આથમી જવું, છે બાજીગરનો ખેલ,
જીવન-મરણનો દાવ, ગઝલ હોઈ શકે છે.

વેરાય સરખે ભાગે બધે તડકો-ચાંદની,
કુદરતનો આ સ્વભાવ, ગઝલ હોઈ શકે છે.

અંજુમ ઉઝયાન્વી

Advertisements

2 thoughts on “ગઝલ હોઈ શકે છે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s