કાલે મળીએ છીએ

સો વાતોની એક વાત
અમાસ કે અજવાળી રાત
આપણે કાલે મળીએ છીએ

થોડા તડકે થોડા છાયે
હું જમણે તું બેસે ડાબે
રુદયના મંજૂલ ધબકારે
અસ્ત ઉદયને સંધિ કાળે મળીએ છીએ
આપણે કાલે મળીએ છીએ

વાણી વિલાસને ભૂલી
પળ બે પળ કાળને રોકી
બંધ આંખોને પલકારે
ક્યાંક મન-સરવરની પાળે મળીએ છીએ
આપણે કાલે મળીએ છીએ

હરિયાળી પર હળવે પગલે
એક બીજાને ડગલે ડગલે
ઝાકળના ઝીણાં છલકારે
મધુર સ્મૃતિઓ વચાળે મળીએ છીએ
આપણે કાલે મળીએ છીએ

ઘન ઘોર ઘટાની પારે
દૂર દૂર અગમ્ય આરે
કડ કડ વીજને ચમકારે
કોઈ મેઘ ધનુષી ઢાળે મળીએ છીએ
આપણે કાલે મળીએ છીએ

પ્રવીણ શાહ